کرایه قاشق و چنگال , کرایه سرویس قاشق و چنگال , اجاره قاشق و چنگال از جنس استیل و نوع مرغوب , کرایه ظرف سریس قاشق و چنگال سنگین , سرویس قاشق و چنگال اشرافی
کرایه قاشق و چنگال
اجاره قاشق و چنگال
اجاره سرویس قاشق و چنگال و کارد